Aby pobrać naszą wizytówkę, prosimy zaskanować kod.

         

 

Szanowni Państwo,

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO

W związku z prowadzoną współpracą oraz mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przesyłamy następujące informacje związane z przetwarzaniem przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o tym w jakim celu i w jakim zakresie dane te są przetwarzane, jest AG-Projekt, posiadająca NIP 626 14 22 192,

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne
w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i wykonania umowy,
- art. 6 ust. 1 lit c RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych,
- art. 6 ust 1 lit f RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Umową.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ LUB PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich, przez które rozumie się kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne lub informatyczne.

6. OKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu:
- w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową,
- w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych,
- w celach statystycznych.
Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

7. POUCZENIA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich sprostowania i usunięcia, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia.

Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach:
- wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego,
- wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Wymagamy podania od Państwa danych osobowych, które są niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a także gwarantują ochronę uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności ze względów rachunkowych, podatkowych oraz dla obsługi, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo takich danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub podjąć czynności zmierzających do jej wykonania. Poza tymi przypadkami, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

10. OCHRONA DANYCH

Administrator dokładał będzie starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Pozdrawiam,
AG-Projekt

'Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.'